Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu ICIC
 Với mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và dịch vụ thông tin cần thiết, ICICI để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hiệu quả khi một dự án được hình thành trong những ý tưởng dự án được đưa vào thực hành với các hoạt động thiết thực có lợi cho cộng đồng và xã hội

Hình ảnh văn phòng làm việc ICIC
 Một số hình ảnh trong giờ làm việc ICIC